Titular: STDQUALITY S.L.

Adreça: C. farguell 33

Població: 08680 -  GIRONELLA

CIF:ESB67222232

Contacte: Antoni Sibila Pont

 

1. Usuaris: L'accés i/o ús del Portal atribueix a qui l'utilitza la condició de usuari, acceptant des de el mateix moment, plenament i sense reserves les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que, en el seu cas, complementen, modifiquen o substitueixen les Condicions Generals relacionades amb determinats serveis i continguts del Portal.

 

2. Ús de la pàgina web, els seus serveis i continguts: L'usuari es compromet a utilitzar el Web, els seus serveis i continguts ajustant-se a la legislació vifent, la bona fe, les maneres generalment acceptades i l'ordre públic. En referència als continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), està prohibit.

La seva reproducció, distribució o modificació, a excepció que es tingui la autorització dels legítims titulars o sigui legalment permesa.

Qualsevol vulneració dels drets de STD QUALITY S.L. o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

La seva utilització per tot tipus de finalitats comercials o publicitàries, diferents als extrictament permesos.

Qualsevol intent d'aconseguir els continguts del Web per un altre mitjà diferent dels que disposen els usuaris així com dels que habitualment s'utilitzen a la xarxa, sempre que no representin cap perjudici al Web.

 

3. Responsabilitat del usuari per danys i perjudicis: L'ús del Web es realitzarà amb la única i exclusiva responsabilitat del Usuari. Aquesta responsabilitat s'exten al ús, per part del usuari i a tercers de qualsevol contrasenya o similars assignades per l'accés al Web i a tots els seus serveis.

 

4. Modificació unilateral: STDQUALITY S.L.. podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, la estructura i el disseny del Web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús del Web.

 

5. Hiperenllaços:

5.1. Les persones o entitats que pretenguin fer o facin un hiperenllaç des de una pàgina web de un altre portal de internet a qualsevol de les pàgines de STDQUALITY. estaran sotmeses a les condicions següents:

No es permet la reproducció total ni parcial dels serveis i continguts del lloc web.

No es podrà incloure cap manifestació falsa, inexacte o incorrecte sobre les pàgines de STD QUALITY S.L. ni sobre els serveis i continguts del mateix.

La instal·lació de un "hiperenllaç" no implicarà la existència de relacions entre STD QUALITY S.L. i el titular de la pàgina web o del portal des de el qual es realitzi, ni el coneixament i acceptació de STD QUALITY dels serveis i continguts que es puguin oferir des de l'esmentat portal.

STD QUALITY S.L. no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en la pàgina web o portal des de el qual es realitzi el "hiperenllaç" ni de les informacions i manifestacions que difonguin les mateixes.

Qualsevol "hiperenllaç" al lloc web  s'efectuarà en la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que tingui.

5.2 El lloc web  te conexions i enllaços amb altres llocs web gestionats i controlats per tercers. , aquests enllaços tindrien la funció exclusiva de facilitar als usuaris la recerca de informació, continguts i serveis a internet, sense que en cap cas es pugui considerar una suggerència, recomanació o invitació per visitar els mateixos.

 

6. Protecció de dades de caràcter personal: STD QUALITY S.L. recull en diferents formularis del Portal dades personals i informació dels Usuaris per guardar-les i/o utilitzar-les en relació amb l'usuari. Les dades facilitades pels Usuaris s'incorporaràn a un fitxer automititzat  titularitat de la societat corresponent (en endavant "Responsable del Fitxer"). En tots els formularis en que es recullen les dades de caràcter personal, l'Usuari rebrà del Responsable del Fitxer informació detallada referent al tractament, la seva finalitat, l'ús de les dades, el caràcter obligatòri o facultatiu de les seves respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar-les, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les quals, en tot cas, tindran de ser acceptades per l'Usuari. El Responsable del Fitxer es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels Usuaris  de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i, en particular:

Tractar confidencialment les dades de caràcter personal del Usuari a les que tingui com a conseqüència de la seva navegació pel Portal. Tot i això, el Responsable del Fitxer podrà revelar les dades de caràcter personal i qualsevol altre informació quan sigui requerida per les autoritats públiques en l'exercici de les funcions que tenen legitimament atribuïdes i de conformitat amb les disposicions que resultin aplicables.

Adoptar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per evitar la alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat a les esmentades dades. Sese perjudici d'això, degut a les actuals condicions de seguretat a internet, el Responsable del Fitxer no pot garantitzar l'ús il·licit de la informació dels Usuaris per part de tercers. En conseqüència STD QUALITY S.L. ni el Responsable del Fitxer garantitzen ni assumeixen cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la alteració, pèrdua, el tractament, accés no autoritzat o l'ús il·licit de la informació dels Usuaris per part de tercers.

L'Usuari es compromet a mantenir les dades proporcionades al Responsable del Fitxer degudament actualitzades. L'Usuari serà el responsable dels danys i perjudicis que STD QUALITY  pugui tenir a conseqüència de la falta de certesa, inexactitut, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

 

 

7. Exclusió de garanties i responsabilitat: STD QUALITY S.L. no dòna cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis, de qualsevol tipus, que es puguin derivar per:

La falta disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis i continguts.

La falta de utilitat, adecuació o validez del Web i/o dels seus serveis i continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets expectatives dels usuaris.

La existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

La recepció, obtenció, enmagatzematge, difusió o transmisió, per part dels usuaris, dels continguts.

L'ús il·licit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o al ordre públic, del Web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis fets per tercers i posats a disposició dels usuaris en el Web.

 

8. Durada: La durada de la prestació del servei del Web i dels serveis es de caràcter indefinit. Sense perjudici del que anteriorment s'axposa, STD QUALITY S.L. es reserva el dret per, interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l'integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició quarta.

 

9. Propietat intelectual: Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intelectual, en el cas de que qualsevol ususari o tercer consideri que s'ha produit una violació dels seus legítim drets per la introducció d'algun determinat contingut en el Web, tindrà de notificar aquest fet a STD QUALITY S.L.. indicant:

Dades personals del interessat titular dels drets presuntament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent del interessat, tindrà de indicar la representació en la que actúa.

Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intelectual i la seva ubicació en el Web.

Acreditació dels esmentats drets de propietat intelectual.

Declaració expresa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

 

 

STD quality s.l.

+34 615 563 950

+34 933 939 250

std@stdquality.com

Política de privacitat

Avís legal

Política de cookies

Contacte